© 2022    |     Paradise Village     |    Zainwestuj w domki kempingowe we Włoszech i Chorwacji 

O nas

Kontakt

Paradise Village S.A. to w pełni polska spółka operująca w segmencie inwestycji w wakacyjne domy mobilne premium na kempingach we Włoszech i Chorwacji.

Jeśli chcesz poznać w pełni naszą ofertę - nasz zespół jest nieustannie do Twojej dyspozycji.

+48 662 260 225

paradisevillage.pl

 

PARADISE VILLAGE SPÓŁKA AKCYJNA

AL. JANA PAWŁA II 27 
00-867 WARSZAWA

 

BIURO ZARZĄDU
IMPERIAL BUSINESS CENTER

30-363 KRAKÓW

ul. WADOWICKA 7 

+48 662 260 225

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

DOMY MOBILNE W SYSTEMIE CONDO - CHORWACJA I WŁOCHY

CZYNSZ

21. Jak i kiedy wypłacany jest czynsz?
Czynsz roczny wypłacany jest z dołu, w dwóch równych ratach, zgodnie z paragrafem 5 umowy dzierżawy – do końca czerwca i do końca grudnia każdego roku obowiązywania umowy.

23. Czy klient wydzierżawiając dom wskazuje numer rachunku bankowego na który wypłacany jest czynsz?
Klient 2 razy w roku wystawia spółce zależnej od Paradise Village S.A. fakturę VAT lub rachunek na podstawie których wypłacany jest czynsz dzierżawny, zgodnie z paragrafem 5 umowy dzierżawy.

KSIĘGOWOŚĆ

1. Na jakiej podstawie odzyskiwany jest VAT przez inwestora przy zakupie domku we Włoszech/Chorwacji? Jaka jest procedura i ile to trwa?
Inwestor ma możliwość odzyskać włoski / chorwacki podatek VAT uwzględniony w cenie zakupu domku (art. 7 Dyrektywy Rady 2008/9/UE 2). Inwestor ma prawo odzyskać zwrot całej kwoty VAT z włoskiego/ chorwackiego urzędu skarbowego. W tym celu Inwestor powinien podjąć następujące kroki:

a) złożyć zgłoszenie rejestrowe VAT-R do polskiego Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oraz informację dla Urzędu Skarbowego o tym, że będzie wydzierżawiał domek kempingowy spółce z siedzibą we Włoszech/Chorwacji. Złożenie tego zgłoszenia oraz informacji jest niezbędne do uzyskania numeru identyfikacji w Polsce dla potrzeb VAT. Uzyskanie tego numeru nie oznacza, że Inwestor będzie musiał rozliczać podatek VAT do Urzędu Skarbowego. Otrzymanie z Urzędu Skarbowego numeru identyfikacji dla potrzeb VAT jest warunkiem niezbędnym do tego, aby móc ubiegać się o zwrot VAT z Chorwacji (art. 89 ust. 1i Ustawy o podatku od towarów i usług). (Po zarejestrowaniu się dla potrzeb VAT Inwestor będzie jednak musiał składać miesięczne deklaracje VAT do Urzędu Skarbowego, w których nie będzie wykazana żadna sprzedaż opodatkowana)

b) następnie wypełnić i złożyć za pomocą portalu internetowego wniosek VAT- REF dotyczący zwrotu VAT z Włoch/Chorwacji. Broszura dotycząca wypełnienia wniosku VAT-REF znajduje się na stronie:

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/instrukcje/-/asset_publisher/Kq7C/content/instrukcje-zwiazane-ze-zwrotem-podatku-od-wartosci-dodanej-vat-ref

c) Inwestor powinien załączyć do wniosku skany wszystkich faktur otrzymanych od sprzedawcy, dotyczących zarówno wpłaconych przez Inwestora zaliczek (o ile takie występowały) oraz uiszczenia zapłaty kocowej. Inwestor ma możliwość złożyć wniosek o zwrot VAT z Włoch/Chorwacji do 30 września następnego roku po otrzymaniu faktury. Na przykład: Inwestor kupuje domek maju 2020 r. Inwestor ma możliwość złożyć wniosek VAT-REF za ten rok do 30 września 2021 r. Nie ma ograniczenia czasowego odnośnie tego, kiedy najwcześniej możliwe jest złożenie wniosku (może to nastąpić od razu po otrzymaniu faktury od sprzedawcy). Niezależnie jednak od tego kiedy następuje złożenie wniosku VAT-REF, Inwestor musi na moment złożenia wniosku posiadać numer identyfikacji dla potrzeb VAT w Polsce. W całej procedurze pomaga spółka Paradise Village S.A.Urząd Skarbowy w Chorwacji powinien zwrócić VAT w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku [nie dłużej niż 8 miesięcy]. Zwrot VAT następuje przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku (po potrąceniu kosztu przelewu międzynarodowego) Zakup domku mobilnego nie podlega natomiast VAT w Polsce.

2. Jak przebiegają rozliczenia podatkowe zakupu dla osoby fizycznej i prowadzącej działalność gospodarczą?
Spółka Paradise Village S.A. może zapewnią obsługę biura rachunkowego, które w imieniu nabywcy zadba o dopełnienie wszelkich formalności prawno-podatkowych.
WŁASNOŚĆ DOMKU 

3. Czy jest możliwość, aby domek stał na innym kempingu niż wskazany w umowie? 
Nie ma takiej możliwości. 

4. Na jakiej zasadzie klient może dokonać oględzin/kontroli swojej własności na kempingu? 
Jest taka możliwość, jednak po uprzednim powiadomieniu pisemnym spółki Paradise Village S.A. w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną wizytą oraz przy akceptacji terminu ze strony spółki Paradise Village S.A. Szczegółowe zasady kontroli opisane są w Umowie Dzierżawy. 

5. Kto odpowiada za ubezpieczenie domu na czas trwania umowy? 
Właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia Domu przez cały czas obowiązywania umowy. Spółka Paradise Village S.A. wybierze ofertę ubezpieczenia dostępną na rynku włoskim lub chorwackim biorąc pod uwagę ochronę interesów właściciela i każdorazowo poinformuje go o zawarciu lub przedłużeniu takiej umowy ubezpieczenia. Koszty ubezpieczenia nie przekroczą kwoty 150 EUR rocznie. 

6. Kto pokrywa koszty napraw domu? 
Naprawy dokonywane są przez spółkę Paradise Village S.A. w celu zapewnienia ciągłości działania domu i udostępniania go turystom. Spółka Paradise Village S.A. pokrywa również koszty napraw niezbędnych do utrzymania domu w ciągłej eksploatacji. 

7. Kto udziela gwarancji na dom i na jaki okres jest ona udzielana? 
Gwarancja na dom udzielana jest przez producenta domu, na okres 2 lat. 

8. Czy kupujący jest zobowiązany do osobistego odbioru technicznego na miejscu? 
Nie, może wyznaczyć w tym celu swojego pełnomocnika, którym może być również pracownik spółki Paradise Village S.A. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
UMOWY

9. Czy istnieje możliwość rozliczenia w EUR?
Istnieje możliwość płatności za zakup domu mobilnego w równowartości kwoty zakupu wyrażonej w EUR, natomiast czynsz i odkup rozliczany jest w PLN.

10. Czy istnieje możliwość rozwiązania umowy dzierżawy przed terminem?
Jest taka możliwość. Warunki takiego rozwiązania ustalane są indywidualnie.

11. Jakie są możliwości odsprzedaży domku przez właściciela?
a) Klient ma możliwość sprzedaży domu w dowolnym momencie po cenie rynkowej, zachowując warunki pierwokupu dla spółki Paradise Village S.A., zgodnie z zapisami w umowie sprzedaży

b) Klient ma możliwość sprzedać dom spółce Paradise Village S.A. po 8 latach po cenie zakupu netto

12. Czy możemy naliczać klientowi odsetki już po zawarciu umowy kupna domu?
Ze względów prawno-podatkowych możemy naliczać klientowi odsetki dopiero kiedy klient podpisze z nami umowę dzierżawy wraz
z załącznikami oraz umowę sprzedaży

13. Czy kupujący ma wpływ na umiejscowienie domu na kempingu?
Tak, na etapie zakupu domu w dostępnych lokalizacjach oferowanych przez spółkę Paradise Village S.A.

14. Czy istnieje możliwość zmiany miejsca posadowienia domku w trakcie trwania umowy dzierżawy i kto ponosi koszt przeniesienia?
Jest taka możliwość. Spółka Paradise Village S.A. może podjąć decyzję o przeniesieniu domu w inną lokalizację celem zabezpieczenia i maksymalizacji dochodów z zarządzanych domów. Koszt przeniesienia domu przez pierwsze 3 lata trwania umowy ponoszony jest przez spółkę od Paradise Village S.A.

ZABEZPIECZENIE PRAWNE

15. Jaki jest stan prawny gruntów na których postawione są domki?
Grunty, na których są posadowione domki, są jednocześnie dzierżawione przez spółki współpracujące z Paradise Village S.A. na kilkuletnich umów dzierżawy. Spółka Paradise Village S.A., jako właściciel domków, gwarantuje sobie w ten sposób możliwość zmiany lokalizacji (jeśli sytuacja w ocenie spółki by tego wymagała np. poprzez zmianę warunków przez właściciela gruntów, które wpływałyby negatywnie na wyniki finansowe spółki), co daje bezpośrednio ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

16. Czy i jak gwarantowany jest zysk w wysokości 17 500 zł rocznie?
Spółka zależna od Paradise Village S.A. działająca we Włoszech lub Chorwacji przyjmuje w dzierżawę dom od klienta w zamian za czynsz roczny
w wysokości 17 500 zł. Zysk jest gwarantowany przez spółkę Paradise Village S.A.. Sytuacja na rynku turystycznym i obłożenie są gwarantem stabilnego dochodu dla dzierżawcy.


POBYT WŁAŚCICIELSKI

17. Kiedy można skorzystać z pobytu właścicielskiego?
Wydzierżawiającemu w trakcie roku kalendarzowego przysługuje 7 dni bezpłatnego pobytu w domku, w miejscu jego posadowienia, z zastrzeżeniem że:

a) pobyt właścicielski jest niemożliwy od 1 lipca do 31 sierpnia z uwagi na trwający wysoki sezon
b) Pobyt właścicielski musi być zgłoszony do spółki do 31 marca każdego roku.
18. Ile wynoszą w przybliżeniu koszty sprzątania w przypadku pobytu właścicielskiego?
Koszt sprzątania to 50 EUR za pobyt. Dodatkowym kosztem pobytu właścicielskiego jest opłata ryczałtowa, która wynosi od 12,5 euro do 50 euro w zależności od długości pobytu (opłaty licznikowe).

19. Czy jest możliwość rozszerzenia klientowi pobytu właścicielskiego na inne kempingi?
Od 3 sezonu właścicielskiego jest taka możliwość po indywidualnym uzgodnieniu ze spółką

20. Czy można przekazać prawo do pobytu właścicielskiego rodzinie lub przyjaciołom?
Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Paradise Village S.A. - INWESTYCJE W DOMY MOBILNE