Paradise Village S.A. - INWESTYCJE W DOMY MOBILNE

RELACJE INWESTORSKIE

AKTUALNOŚCI

06.03.2024 r.

 

 

Warszawa, dn. 6.03.2024r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Paradise Village S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 1 k.s.h oraz §26 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w 28 marca 2024r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5. Utworzenia kapitału rezerwowego.
6. Upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
7. Uzyskanie zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Paradise Village S.A. :
Konrad Nowak
Prezes Zarządu

ierz dokument.

 

Uwagi:

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby uprawnione z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

 

Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.


Zgodnie z postanowieniami art. 412 KSH akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.

 

Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

 

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email:


biuro@paradisevillage.com.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 10:00 w dniu 28 marca 2024 roku.

+48 507 692 851

+48 506 462 529

paradisevillage.pl

 

PARADISE VILLAGE SPÓŁKA AKCYJNA

AL. JANA PAWŁA II 27 
00-867 WARSZAWA

KRS 0000697454

NIP 5272822598

REGON 368450028

 

BIURO ZARZĄDU
HUB POINT

30-526 KRAKÓW

ul. CZYŻÓWKA 14

 

Kapitał zakładowy: 164 965,20 zł 

+48 507 692 851

+48 506 462 529

Inwestycja w wakacyjne domy mobilne premium na kempingach we Włoszech. Zyskaj coroczny dochód pasywny oraz 7-dniowe wakacje w ramach pobytu właścicielskiego.

Paradise Village S.A. to w pełni polska spółka operująca w segmencie inwestycji w wakacyjne domy mobilne premium na kempingach we Włoszech.

Jeśli chcesz poznać w pełni naszą ofertę - nasz zespół jest nieustannie do Twojej dyspozycji.

Kontakt

O nas

© 2023    |     Paradise Village     |    Zainwestuj w domki kempingowe we Włoszech